reede, 27. november 2009

Sümbolitabud Poolas ja Ungaris

Rumal seadus Poolas tulemas
Välismeediast tuleb teateid kommunismisümbolite keelu-eelnõust Poolas. Tuleval aastal jõustuva karistuskoodeksi artikli 256 täienduse järgi võib kommunismi pühitsejaid edaspidi 2 aastaks vangi panna. Tänasest kannab uus seadusesäte ka presidendi allkirja.

Paneb mõtlema — kuna Eestis läks sarnase krimisätte jõustamine luhta. Ühe või teise poliitilise sümboli keelustamisest on tõusnud nii tüli kui lootust muuta ühiskonna meelsust. Paraku on meelsuse areng tülina tekitamisest küsitavam, kuigi Isekiri näeks hea meelega näiteks kommunismi atribuutidest vabastatud Vene Kultuurikeskust.
Parem kui Таллинas ei oleks võimalik Läänemere Punalipulise (Okupatsiooni-) Laevastiku Ohvitseride Maja taastamisele laristada 100 miljonit krooni — Eesti maksumaksjate taskust!
Aga sovetliku ehitispropaganda kõpitsemine stalinismi tänasse päeva kiirgavaks Vene Kultuurikeskuseks — peegeldab ometi asjade seisu EV pealinnas AD2009 ja palju ausamini kui Keskerakonna linnavalitsemise lugemine mingiks demokraatia või eestimeelsuse näiteks. Praegune võim Tallinnas ja veel mõnes kohalikus omavalitsustes on samuti kommunismi sümbol.

Kommentaar + viide Poola kriminaalõigusele
Uus karistussäte — Karistuskoodeksi 256. artikli §2 — kriminaliseerib sellised teod nagu...
fašismi, kommunismi jt totalitaarsete sümbolite [---] trükkimise, salvestamise vm moel tootmise, levitamise, müümise või omamise...
... mis poolakate arvates väärib trahvi või vangistust kuni 2 aastaks. Erandina sallitakse §3 järgi samade sümbolite rakendamist kunstis, haridus- ja teadustöös, samuti nende kogumist.

Tänavukevadel algatet Kodanikuplatvormi eelnõu lähtus ja kogus poolehoidu eeskätt parlamendi paremtiival, ometi on see pelgalt kohenduseks vaenuõhutamise seadusele, mis seni oli keelu all hoidnud "fašistliku jm totalitaarse riigikorralduse avalikku propageerimist" ehk poola keeles:
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa...
Ja küsitavused sealt algavadki...
Poola 1997. aasta Karistuskoodeksi praegune täiendus evib nimelt ka nigelavõitu külgi:
  • ühest küljest võrdsustab see põhiolemuselt autoritaarse fašismi totalitaarse kommunismiga, ei leidu aga otsest viided rahvussotsialismile, mis tundub parimal juhul mõtlematuna ja — osutab seaduse kommunistlikule (AD1969 Kodeks karny Art 270 §2) päritolule ning ideoloogiliselt ähmastele jälgedele Kominterni antifašismi-doktriinist jne;
  • teisalt võib ennustada selle seadusparanduse rakendamise järelmina kohtuvaidlusi küsimustes: millal lõpeb eneseväljenduse õigus ja algab oht ühiskonna vabadusele ja kus kulgeb ohutu/ohtliku sümboolika piir ja mis see 'sümbol' ülepea on...
Artikkel 256 vana sõnastus:
Art. 256. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Artikkel 256 uus sõnastus:
Art. 256 §1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§2. Tej samej karze podlega kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot zawierający treść określoną w §1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.
§3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w §2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.
§4. W razie skazania za przestępstwo określone w §1 sąd orzeka przepadek przedmiotów, o których mowa w §2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.
Ungari näide
Kohtuvaidluste jada on ette teada pretsedendi tõttu Ungaris, kus sirbil—vasaral ühes punase viisnurga ja haakristiga lasub tabu juba aastast 1994. Aastal 2003 nõuti seetõttu ühe juhtmarksisti Vajnai Attila (*1963, pildil) käest, et ta Karl Marxi endise monumendi asupaigal toimunud meeleavaldusel eemaldaks oma kuuekääniselt 5cm siruulatusega punatähe ning hiljem sai ta totalitaarse sümboli kandmise eest aastase prooviajaga (tingimusliku viivitusega) rahatrahvi.

Õigust taga ajades jõudis Vajnai oma süüasjaga lõpuks Euroopa Inimõiguskohtusse, mis otsutaski, et keeld rikub ungarlaste põhiseaduslikku väljendusvabadust, ja tagatipuks luges sümbolitabu liiga laiaks ja valimatuks meetmeks.
Merely wearing the red star could lead to a criminal sanction and no proof was required that the display of such a symbol amounted to totalitarian propaganda [---] Uneasiness alone, however understandable, could not set the limits of freedom of expression.
Mida senised sümbolitabud keelavad?
Ungari karistusseadustiku artiklis 269B on lõplik nimestik sümboleist, mida ei tohi levitada ega avalikult kasutada. Vastupidine on üldjuhul väärtegu, kui seejuures ei panda toime tõsisemat rikkumist. Sümbolite kasutust ei piirata hariduse, teaduse või kunsti puhul või uudiste edastamisel ega juhul, kui sättes loetletud kujund parasjagu on mõne riigi ametlik tunnus. Niisiis lisati Ungaris varem Austrias ja Saksamaal keelustatud natsionaalsotsialismi tabule ka sõjaaegse vastasleeri kommusümbolid. (Vt Wikipedias riike, kes kommunistlike sümbolite eksponeerimise on illegaalseks muutnud)

Mõni karistusseadustik piiritleb sümbolitabu vaenu õhutamisega. Meie lõunanaabrite juures on avalikel üritustel keelatud kõigi Läti Vabariiki XX sajandil anastanud maade sümboolika, sh N liiduvabariikide lipud. Sarnane seadus kehtib mullusuvest Leedus. Ungarlastel on vastav süütegu aga piiritletud kõige täpsemalt:
Ungari Karistusseadustiku art 269B
Totalitaarsete sümbolite kasutamine

§1. Isik, (a) kes levitab, (b) kasutab avalikult või (c) kannab haakristi, SS-märki, noolristi, sirbi ja vasara kombinatsiooni, punast viisnurka või muud neid sümboleid kujutavat eset, sooritab väärteo — juhul, kui ta ei soorita veel tõsisemat kuritegu — ja kuulub karistamisele rahatrahviga.
§2. Sama tegu (§1) ei ole karistatav, kui selle eesmärk on hariduslik, teaduslik, kunstiline tegevus või teabe jagamine ajalooliste või kaaseaegsete sündmuste kohta.
§3. Käesoleva sätte lõigud (§1) ja (§2) ei puuduta kehtivaid riiklikke sümboleid.
Poola uus seadus näib iseäranis nõrguke, teades valitseva Seaduse ja Õigluse erakonna juttu kommunistlike sümbolite seadusandliku määratlemise vajadusest, mida on aetud üle 2 aasta. Nimelt on S&Õ erakond puššinud lisaks seadust, mis laseks kohalikel võimudel kommudenimelisi tänavaid ja rajatisi muuta ja/või eemaldada. Seimis seda parteid esindava Stanisław Pięta selgitus sümbolitabu eelnõu arutelu lõpul kõlas ajakirjanduses aga nagu hurraa — pärast seaduse jõustumist tema sõnutsi...
võib keelata T-särkide müümise, millel on kiri CCCP, sirp ja vasar, Lenin või isiklikult surmaotsuseid täide viinud bandiit Ernesto "Che" Guevara...

2 kommentaari:

Holger Kaljulaid ütles ...

LÄTI LÄKS SAMA TEED
Läti seimi võttis 16. V 2013 vastu kommunistliku ja natsistliku sümboolika avalikku kasutamist keelustava seaduse.

Avalike meelelahutus-, leina- ja pidulike ürituste turvalisuse seaduse parandusega sätestatakse keeld NSV Liidu, Läti NSV ja Saksamaa endiste lippude, vappide, hümnide jm riikliku sümboolika kasutamisele, sh stiliseeritud viisil. Seaduse täiendus teeb erandeid juhuks, kui sellise sümboolika kasutamise sihid pole seotud totalitaarsete režiimide ülistamise ja/või nende kuritegude õigustamisega.

Avalike ürituste ajal on edaspidi keelatud ka väljaastumised Läti iseseisvuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu, üleskutsed riigikorra vägivaldseks muutmiseks ja seaduste eiramiseks, vägivalla- ja vaenupropaganda ning natsistliku, fašistliku ja kommunistliku ideoloogia levitamine. Keelustatakse sõjapropaganda. Pidulikel, mälestus- ja meelelahutusüritustel osalejad ei tohi ohustada ka teiste osalejate ega kõrvaliste isikute elu ega tervist.

Algselt soovis seim parandada seadust kiirendatud korras, et see jõustuks enne 9. V 2013.

Allikas LETA/ERR 16. V 2103 kl 15:52

Anonüümne ütles ...

LÄTI PANI VÕÕRVÕIMU SÜMBOLID KEELU ALLA
Läti seim sätestas 20. VI 2013 lõplikult 56 poolt- ja ühegi vastuhääleta seadusparandused, mis keelustavad saksa- ja veneaegsete sümbolite kasutamise avalikel koosviibimistel. Ära keelati ka stliseeritud sümbolite kasutamine. Tabu hõlmab kõiki kahe viimatise okupatsiooniga seotud sümboleid. Märgiste loetelu hõlmab muu seas haakristi, viisnurka koos sirbi ja vasaraga, samuti Nõukogude liiduvabariikide vappe, lippe ja hümne. Samas aga võib avalikult edasi kasutada NSV Liidu ja Suur-Sakasamaa vormirõivastust, kui sel mainitud märgistus puudub. Hääletamisel jäi erapooletuks osa (21) "Kooskõlakeskusse" (lätik: Saskaņas centrs / vk lüh: CS) kuuluvat rahvasaadikut. Läti parlamendis on 100 kohta.

Allikad: BHR.Balanss.EE ja BNS