neljapäev, 8. veebruar 2018

Punasümbolite tabu Poolas, Leedus, Ungaris jm

Punatähe kui kommusümboli sajanda aastapäeva tagasivaade — kas ja kuidas on läinud korda selle jts   ☭  ࿕  ✩   ärakeelamine

Ungaris tehti enamlike sümbolite keelustamiskatse veel 1994, Poolas 1997, 2009 ja 2017. Kuid mõlema riigi põhiseaduskohus on nois sätteis tuvastanud vabaduspiirangu. Nuriüritusi on olnud ka Moldaavias 2012 ja Eestis 2006-2007.

⚘ ⚘ ⚘

Kommunismisümbolite keelu põhjalikum seadusandlik täiendus Poolas jõustus novembris 2009 karistuskoodeksi artikli 256 täiendusega, mille järgi sai kommunismi pühitsejaid 2 aastaks vangi panna.

Nagu kommunism ≈ Moskva mõjudega, nii on ilmne ka poolakate antikommunistliku meelelaadi seos vastava negatiivse orientatsiooniga. Pew-keskuse uurimuse andmeil on kõrgeim selliste inimeste osakaal, kes Venemaa mõju halvaks peab, just Poolas 59% ( ←AD 2009 tabel võrreldes Čehhimaa, Slovakia, Leedu, Bulgaaria, Ukraina, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Itaalia, Hispaaniaga )

》KUS ON VENELASTE VAENURIVIS AGA POOLA?《
I S E K I R I : V E N E M A A  V E R I V A E N L A S E D

Paneb võrdlusi otsima — läks ju Eestis sarnase krimisätte jõustamise valitsusepoolne algatus sügisel 2006 otsejoonega luhta. Ühe või teise poliitsümboli keelustamisest on tõusnud nii tüli kui lootust muuta ühiskonna meelsust. Paraku on meelsuse areng tüli tekitamisest küsitavam, kuigi Isekiri näeks hea meelega näiteks kommunismi atribuutidest vabastatud Vene Kultuurikeskust.
Parem kui Таллинas ei oleks võimalik Läänemere Punalipulise ( Okupatsiooni- ) Laevastiku Ohvitseride Maja taastamisele laristada 100 miljonit krooni — Eesti maksumaksjate taskust!
Teisalt sovetliku ehitisropa kõpitsemine stalinismi tänapäeva argiollu ja meelelahutusse kiirgavaks Vene Kultuurikeskuseks — peegeldab asjade seisu EV pealinnas AD2009… ja palju ausamini kui Keskerakonna linnavalitsemise ja seejärel ka "Eestimaa"-valitsemise mingiks demokraatia või eestimeelsuse näiteks lugemine. Praegusvõim Tallinnas, valitsus Toompeal ja veel mõnes kohalikus omavalitsuses on samuti kommunismi ja Kremli-meelsuse sümboleiks.


Kommentaar + viide Poola kriminaalõigusele
Uus karistussäte — Karistuskoodeksi 256. artikli §2 — kriminaliseeris sellised teod nagu...
fašismi, kommunismi jt totalitaarsete sümbolite [---] trükkimise, salvestamise vm moel tootmise, levitamise, müümise või omamise...
... mis poolakate arvates vääris trahvi või vangistust kuni 2 aastaks. Erandina salliti §3 järgi samade sümbolite rakendamist kunstis, haridus- ja teadustöös, samuti nende kogumist.

Kevadel 2009 algatet, sama aasta sügisel vastu võetud ja suvel 2011 põhiseadusega liiga vastuoluliseks peetud seaduseparandus lähtus ja kogus poolehoidu eeskätt parlamendi paremtiival, ometi oli see pelgalt kohenduseks vaenuõhutamise seadusele, mis seni oli keelu all hoidnud "fašistliku jm totalitaarse riigikorralduse avalikku propageerimist" ehk poola keeles:
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa...
JA SIIT KÜSITAVUSED ALGASID… Poola 1997. aasta Karistuskoodeksi täiendus evis nimelt ka nigelavõitu külgi:
  • ühest küljest võrdsustas see põhiolemuselt autoritaarse fašismi totalitaarse kommunismiga, ei leidunud aga otsest viidet rahvussotsialismile, mis tundus parimal juhul mõtlematuna ja — osutas seaduse kommunistlikule ( AD1969 Kodeks karny Art 270 §2 ) päritolule ning ideoloogiliselt ähmastele jälgedele, mis viisid Kominterni antifašismi-doktriinini…
  • teisalt olid juba siis ennustatavad selle seadusparanduse rakendamise järelmina kohtuvaidlused küsimustes: millal lõpeb eneseväljenduse õigus ja algab oht ühiskonna vabadusele ja kus kulgeb ohutu/ohtliku sümboolika piir ja mis see 'sümbol' ülepea on...
Artikkel 256 vana sõnastus:
Art. 256. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Artikkel 256 uus sõnastus:
Art. 256 §1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§2. Tej samej karze podlega kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot zawierający treść określoną w §1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.
§3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w §2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.
§4. W razie skazania za przestępstwo określone w §1 sąd orzeka przepadek przedmiotów, o których mowa w §2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

UNGARI NÄIDE. Kohtuvaidluste jada oli ette teada pretsedendi tõttu Ungaris, kus sirbil—vasaral ühes punase viisnurga ja haakristiga lasub tabu ju aastast 1994. Aastal 2003 nõuti seetõttu ühe kohaliku juhtmarksisti Vajnai Attila ( *1963, pildil ) käest, et ta Karl Marxi endise monumendi asupaigal toimunud meeleavaldusel eemaldaks oma kuuekääniselt 5cm siruulatusega punatähe, ning hiljem sai ta totalitaarse sümboli kandmise eest aastase prooviajaga ( tingimusliku viivitusega ) rahatrahvi.

Õigust taga ajades viis Vajnai oma süüasja lõpuks Euroopa Inimõiguskohtusse, mis otsutaski, et keeld rikub ungarlaste põhiseaduslikku väljendusvabadust, ning tagatipuks luges sümbolitabu liiga laiaks ja valimatuks meetmeks.
Merely wearing the red star could lead to a criminal sanction and no proof was required that the display of such a symbol amounted to totalitarian propaganda [---] Uneasiness alone, however understandable, could not set the limits of freedom of expression.
( EIK 8. VII 2008 otsus asjas Vajnai vs Ungari  )
Vajnai võidu tulemus EIK-s tingis ligi viis aastat hiljem seadusesätte tühistamise ka Ungari põhiseaduskohtus.

MIDA SENISED SÜMBOLITABUD KEELAVAD?
Ungari karistusseadustiku artiklis 269B on lõplik nimestik sümboleist, mida ei tohi levitada ega avalikult kasutada. Vastupidine on üldjuhul väärtegu, kui seejuures ei panda toime tõsisemat rikkumist. Sümbolite kasutust ei piirata hariduse, teaduse või kunsti puhul või uudiste edastamisel ega juhul, kui sättes loetletud kujund parasjagu on mõne riigi ametlik tunnus. Niisiis lisati Ungaris varem Austrias ja Saksamaal keelustatud natsionaalsotsialismi tabule ka sõjaaegse vastasleeri kommusümbolid.

Vt Wikipedias riike, kes kommunistlike sümbolite eksponeerimise on illegaalseks muutnud!

Mõni karistusseadustik piiritleb sümbolitabu vaenu õhutamisega. Meie lõunanaabrite juures on avalikel üritustel keelatud kõigi Läti Vabariiki XX sajandil anastanud maade sümboolika, sh N liiduvabariikide lipud. Sarnane seadus kehtib Leedus. Ungarlastel on vastav süütegu aga piiritletud kõige täpsemalt:
Ungari Karistusseadustiku art 269B
Totalitaarsete sümbolite kasutamine

§1. Isik, kes levitab, kasutab avalikult või kannab haakristi, SS-märki, noolristi, sirbi ja vasara kombinatsiooni, punast viisnurka või muud neid sümboleid kujutavat eset, sooritab väärteo — juhul, kui ta ei soorita veel tõsisemat kuritegu — ja kuulub karistamisele rahatrahviga.
§2. Sama tegu ( §1 ) ei ole karistatav, kui selle eesmärk on hariduslik, teaduslik, kunstiline tegevus või teabe jagamine ajalooliste või kaaseaegsete sündmuste kohta.
§3. Käesoleva sätte lõigud ( §1 ) ja ( §2 ) ei puuduta kehtivaid riiklikke sümboleid.

POOLA SEADUS näib iseäranis nõrguke, teades valitseva Seaduse ja Õigluse erakonna juttu kommunistlike sümbolite seadusandliku määratlemise vajadusest, mida on aetud üle 2 aasta. Nimelt on S&Õ erakond puššinud lisaks seadust, mis laseks kohalikel võimudel kommudenimelisi tänavaid ja rajatisi muuta ja/või eemaldada. Seimis seda parteid esindava Stanisław Pięta selgitus sümbolitabu eelnõu arutelu lõpul kõlas ajakirjanduses aga nagu hurraa — pärast seaduse jõustumist tema sõnutsi...
võib keelata T-särkide müümise, millel on kiri CCCP, sirp ja vasar, Lenin või isiklikult surmaotsuseid täide viinud bandiit Ernesto "Che" Guevara...


Esimene ilmus Trotski plakatil AD1918
MÕJUSAIM — LEEDU SEADUS. Kõige asjalikum postkommunistlik sübolikeelu-sätestus on tulnud Leedust. Aastal 2008 kiitis nende parlament heaks keelusätte, mis muutis karistatavaks võrdselt natsi ja sovetisümbolite avaliku demonstreerimise.

Haldussüüasjade koodeksi art 188¹⁸ keelustas seega ühtviisi nii rahvussotsialistliku Saksamaa, NSV Liidu kui ka Leedu NSV lippude, vappide, hümnide, sümbolite (sh vastavalt haakrist, sirp+vasar ja viisnurkne punatäht) ja/või nende komponente eviva vormiriietuse levitamise ja kasutamise massikogunemistel ja -meeleavaldustel. Karistusena on ette nähtud rahatrahv 144…289€ ühes süüasja toimepaneku-vahendite konfiskeerimisega.

Erandid kohalduvad II maailmasõja veteranidele, samuti muuseumide erilasele, atikvariaalsele, etendus-, õppe- ja teadustegevusele.

LÕPUKS läks Läti lõunanaabri teed ja sai viis aastat hiljem hakkama sarnase seaduse kehtestamisega. Ja Ukraina on pärast väärikusrevolutsiooni AD2014 valinud Poola sarnase, st räigema tee…

Indoneesias on kommunistliku totalitarismi sümbolid ühes kogu marksistliku kupatusega keelatud aga kompartei ülestõusuürituse mahasurumise järgsest aastast 1966, nii et sihilikud seaduserikkujad võivad sattuda vangi kuni 20 aastaks. Juhurikkujail võib siiski käsi käia kergemini. Wikipedia näide indoneesia kommunismikeelu justiitspraktikast:
Aprillis 2017 vahistasid Indoneesia politseinikud Matarami hotellis ühe Malaisia turisti, kes kandis sirbi ja vasara kujutisega T-särki. Turist ei teadnud kommunistlike sümbolite keelust Indoneesias. Politsei võõrandas T-särgi ja vabastas turisti pärast hoiatuse tegemist.
Käesoleval sajandil on üritanud idaeurooplased natsionaalsotsialismi varem juba keelustatud sümboolikat võrdustada kommunistlikuga Europarlamendi ja EU-komissaride tasemel. Aga seni märkimisväärse eduta.
✮ ✮ ✮ 


MÄRKUS: Viisnurk-tähte peetakse iseenesest sõjajumal Marsi täheks, mis ilmus esmalt Vana-Roomas ning Venemaa vormirõivastusse XIX sajandil. Tsaarivõimu kukutamise järel tuli vabariigi sümbolina kaalumisele mh haakrist ja selle variante ilmus nii ajutise valitsuse rahatähtedele kui ka sovetivõimu algusaja embleemidele, nt AD1918 ja AD1919. Sirbi+vasara kujutis on haakristiga hõimluses läbi mõlema sarnase allusiooni ( ühiskondlikule/klassi ) heaolule ≃ paradiisile. 

ILLUSTRATSIOONID: Kõige ülemisel fotol on kasutatud Izak Mora maali «Langus» detaili kunstniku 11 taiesega näituselt Rahvusraamatukogus veebruaris 2018. Alumisel Tööliste ja Talupoegade Punaarmee looja Leo Trotski ikooniline kujutamine lohetapja Püha-Jürina on Vene FNSV-s 1918 mitmes variandis levinud taies, juuresoleva plaktati varianti vt Jurij Emel'janov Trockij: mify i ličnost (Moskva, 2003, lk 240)

2 kommentaari:

Holger ütles ...

LÄTI LÄKS SAMA TEED
Läti seimi võttis 16. V 2013 vastu kommunistliku ja natsistliku sümboolika avalikku kasutamist keelustava seaduse.

Avalike meelelahutus-, leina- ja pidulike ürituste turvalisuse seaduse parandusega sätestatakse keeld NSV Liidu, Läti NSV ja Saksamaa endiste lippude, vappide, hümnide jm riikliku sümboolika kasutamisele, sh stiliseeritud viisil. Seaduse täiendus teeb erandeid juhuks, kui sellise sümboolika kasutamise sihid pole seotud totalitaarsete režiimide ülistamise ja/või nende kuritegude õigustamisega.

Avalike ürituste ajal on edaspidi keelatud ka väljaastumised Läti iseseisvuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu, üleskutsed riigikorra vägivaldseks muutmiseks ja seaduste eiramiseks, vägivalla- ja vaenupropaganda ning natsistliku, fašistliku ja kommunistliku ideoloogia levitamine. Keelustatakse sõjapropaganda. Pidulikel, mälestus- ja meelelahutusüritustel osalejad ei tohi ohustada ka teiste osalejate ega kõrvaliste isikute elu ega tervist.

Algselt soovis seim parandada seadust kiirendatud korras, et see jõustuks enne 9. V 2013.

Allikas LETA/ERR 16. V 2103 kl 15:52

Anonüümne ütles ...

LÄTI PANI VÕÕRVÕIMU SÜMBOLID KEELU ALLA
Läti seim sätestas 20. VI 2013 lõplikult 56 poolt- ja ühegi vastuhääleta seadusparandused, mis keelustavad saksa- ja veneaegsete sümbolite kasutamise avalikel koosviibimistel. Ära keelati ka stliseeritud sümbolite kasutamine. Tabu hõlmab kõiki kahe viimatise okupatsiooniga seotud sümboleid. Märgiste loetelu hõlmab muu seas haakristi, viisnurka koos sirbi ja vasaraga, samuti Nõukogude liiduvabariikide vappe, lippe ja hümne. Samas aga võib avalikult edasi kasutada NSV Liidu ja Suur-Sakasamaa vormirõivastust, kui sel mainitud märgistus puudub. Hääletamisel jäi erapooletuks osa (21) "Kooskõlakeskusse" (lätik: Saskaņas centrs / vk lüh: CS) kuuluvat rahvasaadikut. Läti parlamendis on 100 kohta.

Allikad: BHR.Balanss.EE ja BNS