pühapäev, 19. detsember 2010

Venemaa variasutus toetab Savisaart

Rahaabile lisandus 19. XII 2010 moraalne — SVR-i variasutuse FAP — toetus-avaldus keskerakonna esimehele. Avalduse eestindus allpool, siin originaaltekst:
Является ли в Эстонии поддержка православных общин уголовно наказуемым деянием?

Заявление Фонда Андрея Первозванного (ФАП) в связи с ситуацией вокруг строящегося православного храма в Таллине.

Руководство ФАП считает возмутительными и абсурдными утверждения некоторых эстонских политиков и СМИ о том, что мэр Таллина Эдгар Сависаара своими действиями, направленными на поддержку религиозного меньшинства, коим в Эстонии являются православные верующие, создает угрозу национальной безопасности Эстонии.

Фонд АП по мере возможности оказывает поддержку православным верующим в Израиле, на Украине, в Сербии и в других странах мира. Мы стараемся откликаться на просьбы местных православных общин и изыскивать средства на строительство и реставрацию храмов, на распространение духовной литературы, материальную поддержку верующих.

Впервые мы сталкиваемся со столь циничным использованием религиозных чувств верующих в предвыборных целях. Ни в Израиле, ни на Украине, ни в других странах наших партнеров не обвиняли в подрыве основ государственности.

Как соотносятся подобные заявления, в случае если они не находят осуждения со стороны руководства Эстонии, с демократическими ценностями, являющимися основой внутренней и внешней политики Европейского Союза?

Подобные обвинения в адрес политиков, оказывающих поддержку православной общине, могут быть восприняты другими местными политическими силами, общественными и коммерческими организациями как сигнал: «ни в коем случае не помогайте русским». Подобные безответственные действия некоторых эстонских политиков и СМИ могут быть расценены как экстремизм и попытка разжигания межрелигиозной и межнациональной розни.

В сложившейся ситуации необходимо услышать позицию руководства Эстонии о том, является ли поддержка русскоязычного населения, православных общин уголовно наказуемым деянием? Вызывает интерес, какую оценку дискриминации религиозных меньшинств в ходе предвыборных баталий дадут руководители Европейского Союза.

Также требует отдельного разбирательства вопрос, связанный с организованной контрразведкой Эстонии КаПо в преддверии очередной предвыборной кампании слежкой за лидером партии, не входящей в правящую коалицию.

Vt WWW.FAP.RU või WWW.CNSR.RU
Avalduse eestindus:
Kas Eesti õigeusu-kogukonna toetamine on roim?

Püha Apostel Andrease (Andrei)** Sihtasutuse avaldus Tallinnas ehitatavat õigeusukirikut ümbritseva olukorra puhul.

Andrease Sihtasutust ärritab mõnede Eesti poliitikute ja meedia jabur väide, justkui ähvardaks Eesti julgeolekut Tallinna linnapea Edgar Savisaare tegevus religioossete vähemuste abistamisel, kelleks Eestis on õigeusklikud kristlased.

Püha Andrease Sihtasutus püüab võimaluste piires toetada õigeusklikke Iisraelis, Ukrainas, Serbias jt maades. Me püüame vastata kohaliku õigeusu kogukonna taotlusile ja koguda raha kirikute ehituseks ja restaureerimiseks, religioosse kirjanduse levitamiseks, usklike aineliseks abistamiseks.

Esmakordselt seisame silmitsi usutunnete nii küünilise toomisega valimisvõitluse altarile. Ei Iisraelis, Ukrainas ega mujal riikides pole me partnereid süüdistatud omariikluse aluste kahjustamises.

Kuidas on sellised ütlused, mis pole leidnud Eesti juhtkonna hukkamõistu, kooskõlas demokraatlike väärtustega, mis on Euroopa Liidu sise- ja välispoliitika aluseks?

Sarnaseid süüdistusi õigeusu kogukonda toetavate poliitikute vastu võivad ülejäänud kohalikud poliitilised jõud, avalikkus ja ärikoondised võtta signaalina: ärge mingil juhul venelasi abistage! Mõnede Eesti poliitikute ja massimeediumide sedavõrd vastutustundetut tegevust võib pidada ekstremismiks ja püüdeks õhutada usulist ja rahvuslikku vaenu.

See olukord nõuab Eesti juhtkonna seisukohavõttu — kas venekeelse elanikkonna, õigeusu kogukonna abistamine on kriminaalkorras karistatav tegevus? Huvitav, kuidas EL-i juhid hindavad usuvähemuste diskrimineerimist valimiseelses võitluses?

Samuti nõuab eraldi uurimist küsimus, mis tuleneb Eesti vastuluure Kapo valimiskampaania eelõhtul korraldatud jälitustegevusest valitsusliitu mittekuuluva erakonna juhi suhtes.
Märkusi ja osutusi:
Edgar Savisaar tunnustas 16. XII 2010 Püha Andrease e Andrei Pervozvannõj fondi (FAP) hoolekogu esimeest, Venemaa raudteejuhti Vladimir Jakuninit* abi eest Lasnamäe õigeusukiriku rajamisel ja kinnitas, et on küsinud talt raha. See oli vastus Postimehe sama päeva kirjutisele sellest, et vastuluure peab kesk-erakonna esimeest Savisaart Venemaa mõjuisikuks ja ohuks EV julgeolekule. Postimehe järgi olevat Kaitsepolitseiamet teinud presidendile, peaministrile ja siseministrile vastava ettekande. Peaminister Ansip teatas ER-ile samal päeval, et on kuulnud, nagu oleks Savisaar küsinud Jakuninilt oma erakonnale 3000000€ ning mõne aja pärast olevat talle lubatud 1500000€.

Sihtasutuse FAP 19. detsembri vastuavaldus ei selgita toetussumma(de) suurust. Ja ainus isikunimi — Edgar Savisaar — avalduses viitab, keda nii toetada soovitakse. Salateenistuse kombel hoidutakse avalduses ka Savisaare skandaalis tõusetunud (KGB) terminist agent vlijanija (mõjuisik)

* Vladimir Jakunin (*1948 Venemaa Vladimiri obl) — aastatel 1985-1991 ÜRO-s diplomaadi variametit pidanud KGB I peavalitsuse (PGU) salaluuraja, knd-ltn; alates 2000 VF-i transpordi aseminister, (2003) 2005 Venemaa Raudteede (ase)president, 2002 Transkreditbank nõukogu em, 2004... K° Transtelekom nõukogu em; Jakunini praegune n-ö avalik tegevus on samuti seotud variasutustega: KGB riigikultuskeskuse (CNSR / ЦНСР — Центр национальной славы России) ja Püha Andrease Sihtasutuse (täisnimetus Фонд Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного) hoolekogude esimees; samuti Russkij Miri Sihtasutuse (Фонд «Русский мир») nõukogu liige. Tema isa Ivan Jakunin oli Eestis sovetiokupatsiooni ajal KGB piirivalvevägede ohvitser. Savisaare superrealsitlikku visiooni "sõber Jakuninist" vt E Savisaar "Kes on Lasnamäe kiriku toetajast ärimees V Jakunin" — Pealinn, 29. XI 2010, nr 294 lk 10 (NB! Savisaare artiklis pole mainitud ei luuramist, KGB-d ega SVR-i)

** Apostel Andreas (Andrei Esmakutsutu — vk: Andrej Pervozvannyj) — Tsaari-Venemaa lipupühak; Jeesus nimetas Andrease enda esimeseks jüngriks (Kristuse I apostel 12-st)

Vene Õigeusukirikust KGB variasutusena vt Isekiri: kirik kui variasutus

14 kommentaari:

Holger ütles ...

Heiki Suurkask (EPl — Tln) toob näiteid Venemaa võimurite välismaistest mõjuparteidest

MÕJU-ERAKONNAD:
Ühtse Venemaa võimuerakonnaga on koostöölepingud
a. Eesti Keskerakonnal,
b. Läti Üksmeele Keskusel,
c. Moldova Demokraatlikul Parteil,
d. Kõrgõzstani Ar-Namõs parteil ja
e. Õiglase Gruusia Liikumisel.

Anonüümne ütles ...

'Mõjuagent' on KGB välmitud propagandatermin kirjeldamaks KGB hinnangul ebausaldusväärseid, tavaliselt välismaal elanud, õppinud või töötanud ametnikke, õpetlasi, poliitikuid jne, kes Lääne elu (või salateenistuste) mõjutusel on läänemeelseks muutunud ja seetõttu käituvad poliitiliselt ja/või ideoloogiliselt kahjulikult, avaldavad N Liidule halba välismaist mõju. Agendiks selliseid isikuid pidada on liialdus, mingisse agentuuri nn mõjuagendid reeglina ei kuulu. Nii oleks eesti vastena õigem 'mõjuisik'.

Näiteks loeti Lääne (USA) mõjuisikuks kõrget parteiametnikku Aleksandr Jakovlevi, kes mõistis kompartei kuritegelikkust ja kujunes sovetiimpeeriumi dekommuniseerimise peamiseks ideoloogiks.

Anonüümne ütles ...

Eedik Savisaar on mitte Venemaa mõju-, vaid mõnuisik Eestis.

Anonüümne ütles ...

Tallinna meer meeskonnaga väisas 13.9.2010 Moskvat Raepressi järgi selleks, et arutada Moskva meeri asetäitjaga prügi, uue tehnika, ühissõidukite ja suure lillepeo asju. Tegelikult läks ta luurekindralile teatama, et võtab vastu ka cashi.

Anonüümne ütles ...

17 riigikogu liikme 23. detsembril 2010 esitatud kirjalik küsimus:

Kuidas suhtute isiklikult taolisse eriteenistuste oletustest ja arvamustest koosneva informatsiooni edastamisse diplomaatidele ja väliskorpusele?

Vastus:
Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjon pidas vajalikuks 21. detsembril 2010 avalikkust täiendavalt teavitada vastuluure käigus saadud informatsioonist Edgar Savisaare rahaküsimise kohta Venemaalt.
Julgeolekukomisjon kuulas ära Kaitsepolitseiameti informatsiooni välisriigist lähtuvast luure- ja mõjutustegevusest, millest ilmnesid seosed Edgar Savisaare poolt Keskerakonnale rahaküsimisega Venemaalt. Julgeolekukomisjoni liikmed veendusid, et Edgar Savisaar on lisaks kiriku ehitamise toetamisele küsinud konspireeritud viisil täiendavalt raha erakonnale.

Kaitsepolitseiamet tõkestas erakonna varjatud rahastamise katse. Julgeolekukomisjoni hinnangul on Kaitsepolitseiamet edukalt täitnud julgeolekuasutuste seadusest tulenevaid ülesandeid Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra ja territoriaalse terviklikkuse tagamisel ning teeb seda ka edaspidi.

Kaitsepolitseiametile seadusega pandud prioriteetseks tegevusvaldkonnaks on võõrriikidest ja nende eriteenistustest lähtuva luure- ja mõjutustegevuse avastamine ja tõkestamine. Selle töö käigus sai Kaitsepolitseiametile teatavaks informatsioon Edgar Savisaare katsetest saada
Venemaalt vahendeid Keskerakonna rahastamiseks. Nimetatud teabe kontrollimiseks läbiviidud teabehankelise tegevuse tulemusel kindlaks tehtud faktid, mis ei kahjusta Eesti julgeolekuhuve ega ohusta julgeolekuasutuste tegevusmeetodeid ja allikaid, avaldas Kaitsepolitseiamet peadirektori 21. detsembri käskkirjaga nr 98T.

Lugupidamisega
Andrus Ansip
Peaminister

Anonüümne ütles ...

Edgar Savisaar kirjeldas vestlust Eesti salapolitseinikega rahaküsimisest Venemaalt – oma ihulehes Pealinn/Stolica: Vääna puhkebaasis 3. novembril 2010 Raivo Aja ning Aleksandriga toimunud jutuajamisel selgus, et Kapol on mulle küsimusi seoses minu ja Vladimir Jakunini sagedaste kohtumistega. Venemaa luure oli lindistanud minu kõnelusi Vladimir Jakuniniga, mida ühel päeval võidakse neid kasutada minu vastu. Mulle püüti ette mängida mingit linti meie jutuajamisest Jakuniniga, Tegelikult on mul põhjust kahelda selle lindi päritolus üldse, kuna tegu võis olla ka monteeritud lindiga. Aeg tundis huvi, et miks on nii, et ühes jutuajamise lõigus ma räägin kirikust, aga rahastamisest tuleb juttu tunduvalt hiljem. Mulle väideti ka, et on olemas mitmeid minu ja Deniss Boroditši SMS-e, kus me mõlemad finantseerimisega tagant kiirustame. Kui me olime 2 ja 1/2 tundi juttu ajanud, tundsin, et uni tuleb peale. Küsisin meestelt, ega nad mulle midagi kohvi sisse pole toppinud, mida aga mõlemad eitasid. Ruumi nurgas põrandal oli magnetofon ja salvestamise nupu punane tuli põles. Ma ei teinud sellest mingit numbrit, sest olen juba harjunud, et minu kõnelusi ikka salvestatakse.

http://www.pealinn.ee/index.php?pid=164&lang=5&nid=8229

Anonüümne ütles ...

Многочисленная и представительная делегация из Москвы прибудет 19 февраля 2011 в Таллинн для участия в торжественной церемонии освящения и воздвижения креста на купол стоящегося в столичном районе Ласнамяэ православного храма. Делегация приезжает по приглашению мэра Таллинна Эдгара Сависаара и Митрополита Таллиннского и всея Эстонии Корнилия. В ее составе - президент ЦНС и ФАП, член Совета Федерации Сергей Щеблыгин, первый вице-прездент ЦНС и ФАП Михаил Якушев, вице-президент и исполнительный директор ЦНС и ФАП Владимир Мищенко, вице-президент ЦНС и председатель правления «Миллениум Банк» Михаил Байдаков, ректор Московской государственной консерватории Александр Соколов, декан факультета политологии МГУ профессор Андрей Шутов, а также сотрудники РЖД и работники ЦНС и ФАП.

Anonüümne ütles ...

Mihhail Lotman: FAP-i koduleheküljel, kus on nimetatud kõiki fondi projekte nii Venemaal kui ka mujal (Türgis, Iisraelis, Serbias jne), ei leidu projekti, mis on seotud Tallinna õigeusukiriku ehitamisega. Milles siis on asi? Kas Edgar Savisaar eksitab avalikkust ja tegemist ei ole nimetatud fondi eraldatud rahadega või hoopis eksitab FAP avalikkust ja lisaks avalikustatud projektidele on tal veel mingisugune salajane agenda ja seda toetavad projektid?

Rahastamisega seotud skandaal on FAP-i koduleheküljel küll kajastatud, nimelt pressiteates, milles fond väljendab oma nördimust Savisaare tagakiusamise üle. See avaldus on märkimisväärne oma ebatäpsuses Eesti asjades (avaldus vihjab, et õigeusu toetamine on Eestis kriminaalselt karistatav), ent ka erilises ettevaatlikkuses oma tegevuse osas: kusagil ei ole selgelt välja öeldud, et fond toetab kiriku ehitamist.

Ja lõpuks küsimus Edgar Savisaarele — missuguses Venemaa õigeusukirikus tehakse sularahaannetusi eurodes?

Vt Delfi.EE-s http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mihhail-lotman-ootab-jakuninilt-ja-savisaarelt-vastuseid.d?id=40369128

Anonüümne ütles ...

Variorganisastsioonideks on ka VÕK ja Russkii Mir Aastal 2003 loodi Vene Föderatsiooni väliministeeriumi Vene Õigeusukiriku patriarhaadi ühine töögrupp, mis koordineerib koostööd nii, et ministeerium abistab kirikut omandiküsimustes ja VÕK aitab kujundada Venemaa kuvandit maailmas. Balti Venemaa-uuringute keskuse juht Vladimir Juškini sõnul on Lasnamäele õigeusukiriku ehitamine osa Venemaa välispoliitika strateegiast. Teine tähtis roll on VÕK-il nn kaasmaalaste-poliitkas, millega tegeleb praegu samuti välisministeerium.
Juškini sõnul toetub kaasmaalaste poliitika kõikides riikides neljale organisatsioonile: "See on Venemaa saatkond või selles riigis asuv kaasmaalaste komitee või Vjačeslav Nikonovi juhitud Russkii Miri fondi allstruktuur. Eestis esindab viimast Puškini maja ja VÕK-i kogudus. Need neli struktuuri töötavad sel territooriumil koos ja Venemaa saatkonna juhtimise all." (AK 18. II 2011; http://uudised.err.ee/index.php?06224340)

Anonüümne ütles ...

Jakuninil ja Putinil on sarnane KGB-taust

Nad kohtusid esimest korda 1990. aastatel Peterburis. Vladimir Jakunini 2008. aasta hilissügisel toimunud kohtumisest suursaadik John R Beyrle’iga Moskvas on USA sealne saatkond koostanud mitmeleheküljelise konfidentsiaalse ülevaate. Jutuajamine toimus nii vene kui inglise keeles, viimast valdab Jakunin hästi, märkis saatkond.

Lisaks on Jakuninist juttu märtsis 2006 koostatud USA Moskva-saatkonnas ülevaates Putini järglase otsingutest. See läkitus ütleb, et Vladimir Jakunin on Vladimir Putini lähisõber, kes on hoidnud erakordselt madalat profiili.

«Putin ilmselt arvestab kauast sõprust Jakuniniga ja tema ärialast kogemust kui parimaid omadusi presidendiameti jaoks,» märgib dokument.

Saatkonna ühe allika sõnul on Jakunin Venemaa presidendiks liiga eksootiline ja võõras, märkides ära ka tema lähedased ja saladuslikud suhted Vene Õigeusukiriku (VÕK) tippudega. Samuti on eksootilisena ära märgitud Jakunini tegevust organisatsioonis nagu Venemaa Rahvusliku Kuulsuse Keskus (CNSR).

Ühendriikide saatkonna memos nenditakse kokkuvõtteks, et Jakunin on Venemaal mõjukas poliitiline insaider ja et tema huvi lõimida Venemaa majandust ülejäänud maailmaga on positiivne, «isegi kui mõned tema vandenõusarnased majanduslikud teooriad asuvad äärmuslikkuse piiril».

(Pm 18. II 2011)
http://www.postimees.ee/?id=390393&print=1

Anonüümne ütles ...

LasNamäe venekirik saab PASA-lt 3 miljonit €. Raepress: Tallinna linnavalitsuse 26.11.11 korraline nõupidamine Lasnamäe õigeusukiriku ehitamise küsimuses. Osalesid linnavalitsuse liikmed, Фонд святого всехвального апостола Андрея Первозванного (Püha Andrease Sihtasustuse, PASA, Venemaa) ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku esindajad. Meer Edik Savisaar ja PASA asepresident nr 1 Mihhail Jakušev tegid kokkuvõtte senisest ehitusest, mis lõppes veebruaris 2011, ja arutasid edasist ajakava, kellatorni ja kiriku valmimist aastaks 2013, et jõuda siis "täisväärtuslike jumalateenistusteni". Koosoleku ülevaate andnud Raepressi järgi kuluvat teise ehitusetapi lõpetamiseks vähemalt 3 miljonit € ja kokku sai lepitud, et suurema osa summast tagap PASA, mille esimees "Mihhail Jakušev toonitas, et kiriku ehitamise ja usuliste küsimuste politiseerimine näitab vaid nende inimeste hingelist ebastabiilsust" (Михаил Якушев, отвечая на вопрос об отношении к политизации вопроса строительства церкви, подчеркнул, что политизация духовных вопросов может свидетельствовать только о духовном смятении тех, кто такие вопросы политизирует.)http://www.stolitsa.ee/news?27712

Anonüümne ütles ...

Pühapäeval, 30. novembril 2014 kohtusid Poska-majas Tallinnas Edgar Savisaar ja Kalev Kallo 2 vene mehe Stanislav Alteri ja Viktor Tarassoviga, kelle abil Savisaar lootis saada rahasüsti Venemaalt…

Seega ei pruukinud keskerakonna koostööprotokoll Vladimir Putini Edinaja Rossijaga (Ühtne Venemaa) olla formaalne ega tseremoniaalne. Savisaare kriminaaltoimiku materjalidest selgus, et Edgar Savisaar ja partei finantssekretär Kalev Kallo soovisid aastal 2014 ER-ilt kiirkorras annetust varjatud lisaraha näol, et oma parei parlamendivalimiste kampaaniat rahastada.

Anonüümne ütles ...

Eesti Keskerakonna katse Edinaja Rossijalt 2014. aastal raha saada siiski ebaõnnestus, sest varjatud annetust korraldada lubanud ettevõtja luiskas ER-i pealaekuri kontakti evimise kohta. Sestap tolle kriminaalse episoodiga mingit süüdistust ei kaasnenud. Samuti nurjus idaraha-skandaali kordusetendus.

Anonüümne ütles ...

Savisaar ja erakonna toonane finantssekretär Kallo soovisid 2014. aastal Ühtselt Venemaalt varjatud annetust, saamaks lisaraha Keskerakonna parlamendivalimiste kampaaniasse, kuid neil ilmselt puudusid isiklikud kontaktid, mistõttu kaasati afääri kirju taustaga ja kõrges eas Stanislav Alter. Katteta lubadusi jaganud Alteri kaudu ei saadud aga sentigi.