esmaspäev, 30. juuni 2014

Kes on rahupooldajate vastu

TARTU RAHU KAITSEKS kogunenud meeleavalduste hulka võiks lugeda meeletuks, kui neid keegi kokku lugeda ei suudaks. Isekiri siiski teeb seda.

Eesti idapiiri ebapopulaarne (m)uutmissoov on taas 1920. aastal sõlmitud rahulepet ja EW järjepidevust pooldavat liikumist uuele elule ärgitanud, viies selle suveks 2014 järjekorras juba XC (loe: üheksakümnenda) tänava-meeleavalduseni. Tartu Rahu pooldajad on meelt avaldanud üle Eesti — Taaralinnast (2. II 1988) — Talilinnani ja Komarovkast (2. IX 1990) — Pärnuni (16. X 2013). Lähikuil võib Tartu-Rahu-meelsete kogunemiste jada ületada ka saja piiri, kui aga võimurid ise ei tule enne meelemärkusele.

MÄRKUS 10. X 2014: Sajas meeleavaldus Tartu rahu kaitseks leidis aset Tallinna vabadusristi all 10. oktoobril (Andres Raidi ja TTV saatelõik)

Meeleavaldus 2014. aasta 3. veebruaril ristisamba juures vaheldumisi katketega "AK" Moskva-kirjasaatja Neeme Raua 17. veebruari reportaažist


Seega on veebruaris 1988 Tartu rahulepingu sõlmimiskohas lahvatanud protestilaine veerand sajandit hiljemgi pigem paisumas kui vaibumas. Ja oleks ime, kui see Rahule ja Tervele Mõistusele selja pööranud võimuladvikule, olgu Toompeal, all-linnas või Islandi väljakul, üha suuremat rahutust ega meelehärmi ei tooks.

WABADUSE HÄPPENING KOOSOLEKU- JA SÕNAVABADUSE KAITSEKS
Siin näeb 4-minutist kokkuvõtet 2014. aasta 19. mai võimuesindajate osalusega häppeningist. Sama häppeningi politseisündmus on näha kärpimata 6-minutises videos.

Pealinna kohalikud võimud läksid juba kärsituks ja keeldusid avaliku koosoleku taotlusi 19., 26. maiks ja 2. juuniks registreerimast. Inimesed tulid sellegipoolest kokku ja seekord — peale tavapäraste nõuete — vastustamaks ka kogunemisvabaduse ebaseaduslikku piiramist.

Tallinna linnavalitsuse keelu kiuste niisiis jätkuvad meeleavaldused, mis juunikuust 2013 on Eesti pealinnas toimunud suisa iga nädal. Kodaniku-positsioonilt lähtuvad kogunemised on sihitud uute piirilepete vastu, mis rikuvad rahva poolt 1992 heaks kiidetud Põhiseadust, 1920. aastal Venemaaga sõlmitud rahulepingut, EV territoriaalset terviklikkust ja õiguslikku järjepidevust II maailmasõja eelse EW-ga.

KÜSISIN hr meeri käest kirjalikult, mis on Tallinna linnavalitsusele meeleavalduste piiramise aluseks peale ilmse võimaluse, et viimaste välissündmuste taustal linnapeal endal või ta erakonnas on tärgand pakiline…

SOOV VÕTTA LINNAVÄLJAKUL VASTU UFOsid + ROHELISI MEHIKESI

… nagu nägime hiljuti ühe müstilise ürituse promovideos (36")

Näiliselt sisutu hüüdsõna kajastab läinud sajandi "rahvuvõitluse" kihutustööd, millega Savisaar + kes(i)kerakond jne selgelt sihivad sürdrahvustet ja identiteedikriisis Homo soveticust — kõiki neid, niihästi eestlaste kui muulaste seas, kes on välisähvarduse tingimusis taas valmis Moskva tahte järgi koolduma. Ent seesugune soov on õigluse, Jumala ja eesti rahva vaatevinklist sama õigustamatu (illegitiimne) kui avalike koosolekute loast(ilm)a(jät)mine linnavalitsuse poolt.
Kõigil on õigus ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada.
Kuivõrd nad põhiseaduslikest õigustest — avaldada meelt (PS §45) ja vabalt koguneda (§47) — hoolivad, seda näitavad linnaametnikud mitte ainult oma tegevuse, vaid ka suhtumisega. Linnapea Savisaar jättis kirjale vastamata. Ega tal midagi vastata olegi. Omavalitsusel puudub voli meeleavaldusi lubada—keelata: kui avaliku koosoleku teade on seaduse kohaselt esitatud, peab ametnik teate lihtsalt vastu võtma ja registreerima. Mitte aga väljastama omapoolseid koosoleku-lube, nagu Tallinna linnavalitsusel tavaks. Keelustamise õigus on aga ainult politseiülemusel, alates prefektist ja ainult juhul, kui vabaõhu-koosolek kavatsetakse sobimatusse kohta, nagu riigipiiri, kaitseüksuse või ohtliku taristu juurde; samuti…
Keelatud on korraldada avalikku koosolekut, mis:
1) on suunatud EV iseseisvuse ja sõltumatuse vastu või [põhiseadusliku]
kehtiva riigi- korra vägivaldsele muutmisele;
2) õhutab vägivaldselt rikkuma EV territoriaalset terviklikkust;
3) õhutab vihkamist, vägivalda või diskrimineerimist rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundi tõttu;
4) õhutab
rikkuma avalikku korda või riivab kõlblust [kuritegudele].

Avaliku koosoleku seaduse §3 (seadus kehtis 2. V 1997 — 30. VI 2014)
[Alates 1. VII 2014 vt koosoleku-keelde Korrakaitseseaduse §§-des 62, 63]
Juulist 2014 liberaliseerub avalike koosolekute õigus Eestis tänu seadusandluse leel pikalt küpsenud Korrakaitseseaduse rakendumisele. Kohalikud omavalitsused jäävad ametlikult ilma senisest võimalusest sekkuda tänava-koosolekute korraldusse. Kuid keegi ei või teada, kuis need volitused endale saanud politseiametnikud muutunud seadusi praktikasse rakendama hakkavad. Valitsusvõimude omavoli ei saa niisiis välistada ka edaspidi. Seda on aga karta, sest ka praegune…

VALITSUS EELISTAB TÕELE TARTU RAHUST VALEPIIRI VENEMAAGA. Siin konkreetne näide Stockholmi Eesti Maja kohtumiselt, kus vahevalitsuse juht Taavi Rõivas väitis, justkui oleks rahvas Moskva veebruaripakti piirisobingu poolt, ehkki vähemalt 3/4 Eesti elanikke tegelikult on selle vastu ehk teisisõnu:

Eesti rahvas on endiselt Põhiseaduse ja Tartu Rahu poolt.

Rõivas viitas tol 9. V 2014 kohtumisel veel Tartu rahulepingu ja EU-liikmesuse (sic!) vastuolule ning lõpuks lõi väliseesti publiku pahviks, kõrvutades 1924. aasta invasiooni aktuaalse välisohuga. See on aga ajalooline paralleel, mis enne kummutab kui toetab me praeguse võimuladviku soovmõtlemist Venemaa suhtes. Lugege ise Eesti Päevalehe (Stk, 14. V 2014) esiküljelt!

Valitsusvõim ei käitu adekvaatselt ja seab meie riigi tobe-ohtlikku seisu, kui peaminister samal ametireisil, saates oma kaitseväe eliitüksuse (Scouts-pataljoni kompanii) Rootsi kaudu ära Kesk-Aafrikasse — "Eesti julgeolekut tagama" !?! — kuulutab agressiivse naaberriigi suhtes piiriuutmise prioriteeti… Allinna-vürst Edik aga rajab oma partisanitegevuse ja mainekampaania abil ju ehk peatselt tarvilikku sillapead Russkij miri kehtestamiseks.

Niihästi valitsus kui Tallinna meer saevad korraga sama puud: lihtsalt üks saeb tüve, teine on ladvaokste kallal.

5 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

30.6.14 kl17 on Vabaduse väljakul uus meeleavaldus EI PIIRILEPPELE! Kusjuures oodatakse kohale kõiki EKK2 algatusrühma liikmeid ja ka teisi, kes antud ürituse vastu huvi tunnevad! Et pärast meeleavaldust arutada, mida peaks tulevikus ette võtma. Miina Hint

Anonüümne ütles ...

Ühekskümne teine meeleavaldus Tartu Rahu kaitseks

Juuli viimasel esmaspäeval, 28.7.2014, koguneb Tallinna Vabaduse väljakule taas piirimuutmise vastaste ja Tartu rahu pooldajate miiting. Ei uue piirileppe ratifitseerimisele!

Tulge kõik, kes väärtustavad Eesti riikluse järjepidevust ja territoriaalset terviklikkust!

Algusaeg kl 17.

Holger ütles ...

Üheksakümne kolmas meeleavaldus Tartu Rahu kaitseks

Tallinna peaväljakul koguneb esmaspäeval, 25.8.2014 kl 17 taas meeleavaldus Eesti ja Venemaa riigipiiri uutmise vastu ning õigusliku järjepidevuse, Põhiseaduse ja Tartu rahulepingu järgse riigipiiri kaitseks.

Täpne koht: Vabaduse väljakul ristisamba trepi ees.

Registreeritud Põhja prefektuuris meeleavaldusena kodanikuühiskonna aktiviseerimiseks. Korraldaja Miina Hint eeldab, et
koguneb veerandsajane rahvahulk.

Anonüümne ütles ...

Üheksakümne neljas meeleavaldus Tartu Rahu kaitseks

Koos performance'iga! Vabaduse väljakul 25. augustil kl 17.

Korraldajate üleskutse
ÄRKA, EESTI RAHVAS! Sa õppisid võitlema Vabadussõjas. Õpi nüüd võitlema ka rahuajal! Eesti ei ole uus Krimm. EI PIIRILEPPELE agressorist Venemaaga! JAH TARTU RAHULE, mis on ainus Eesti riigi alus! Looge üle Eesti kodanikekomiteesid! Sügisel valime nende hulgast juhi ja juhtkonna. Elagu Eesti! Maarjamaa on püha ja puutumatu!

Anonüümne ütles ...

| XCIV | Kommentaarid |

• Einar Laigna, Eesti eruohvitseridekogu juhatuse esimees: Eesti rahvas on loobunud mõtlemisest, ta on ajupestud ja programmeeritud, nagu ära kaetatud... Suurim oht praegu on välismaa sõjaväebaasid, mis teevad meist sihtmärgi. Kas jälle kordub kõik: küüditamine, baasid jne. Kas nüüd on meie lõpp?
• Heikki Paltser: Üldiselt, sõja korral tasub lüüa paanikatekitajad maha, eesti rahvas pole ajupestud ja Maarjamaad pole enam olemas, sest ristirüütlite järeltulijad löödi Vabadussõjas puruks.

• Jüri Toomepuu: Need kes väidavad, et suurem oht Eestile on välismaa, so NATO sõjaväe-baasid on kas täielikult kaotanud mõtlemisvõime või töötavad otseselt Putini Ühtse Venemaa huvides.
Välisvaenlasest tulenev oht Eestile on jätkuvalt Putini Venemaa. Suurim oht Eestile on jätkuvalt Eesti-vaenulik venelastest koosnev viies kolonn, mis ületab arvulist Eesti riigikaitse kogu struktuuri. Sellele lisandub arvukas kodukootud šantažeeritavate ja äraostetavate parmas. Ukraina sündmuste tagapõhjal on tõtt raske varjata või ignoreerida ka Putini käsilastel ja muidutoladel. Oht Ukrainale lähtub ilmselt Venemaalt, venelastest ja vene šovinismist ja asub suurelt osalt Ukraina piirides. Paralleel Ukraina ja Eesti vahel on tehtud puust ja punaseks ka nende jaoks, kes on viimane paarkümmend aastat suutnud fakte vältida.
Kõige parem kaitse välisvaenlase vastu on meie NATO-liitlaste baasid Eestis. Sisevaenlaste vastu kaitsmine on problemaatilisem.

• Olev Remsu: Toetan täielikult Jüri Toomepuud, kardan, et baaside vastaste juures on mängus Kremli karvane käsi. Kas otse või kuidagi kaudselt. Ärge minge selle provokatsiooni peale välja, tervitagem pigem Obamat sini-must-valgete ja tähelippudega!