esmaspäev, 20. august 2012

Avalik kiri idapiirilt

Gebistide immuniteedist EV-s Narva linnavalitsuse näitel — sellele juriidilisele kurioosumile osutas ju aasta algul Äripäev ja nüüd on teinud üldsuse süümele koputava pöördumise + avalduse riigiprokuratuurile kohaliku võimuolustiku ja haldusõiguse asjatundja. Isekiri on Mihhail Antonovi kirja lühendanud.

TAUSTATEAVE: Peeter Näkk (*4.12.1958) — esineb ka nimekujuga Petr/Pёtr/Pjotr/Pyotr/Петр Niakk/Njakk/Nyakk/Някк — töötas 1980-ndi teisel poolel Narva linnas KGB operatiivvolinikuna, viimati julgeoleku-kapteni aukraadis… Seda kuni teda 1990 KGB linnaosakonna ülema alampolkovnik Dmitri Baševi soovituse—iseloomustusega soovitati tööle Narva linna RSN-i Täitevkomiteesse. Juunist 1991 sai KGB "erukapten" Narva linnapea nõunikuks õigusküsimustes. Ses samas majas töötab kpt Näkk/Nyakk aga tänaseni, hetkel linnakantselei juriidilise teenistuse nõunik—juristi ametis, kes mh kureerib EV—VF-i ajutise kontrolljoone ületamise küsimusi.

Pyotr Nyakki ametisse nimetanud linnasekretär Ants Liimets on (6. I 2012 ÄP-s, vt tõmmist all) öelnud, et talle oli oma alluva gebistlik taust teada juba 1993, kui Nyakk asus Narva linnapea abi kohale… Kuigi EV põhiseadus (§30) avaliku teenistuse seadus (§14 lg1) nõuab ka omavalitsuse ametnikult Eesti kodakondsust, mida Näkk/Nyakil ei ole.

---------------------------------
Kas teadsite, et Narva linnavalitsuses on ametis VF-i kodanik, KGB ohvitser Petr Nyakk? Rahva Hääl kirjutas 1992. aastal miskipärast, et õigusnõunikul (endisel KGB operatiivtöötajal) Njakil on Eesti kodakondsus väidetavalt "eriliste teenete" eest... Tegelikult teenistub EV taassünni algusaastaist peale Narva linnavalitsuses õigusnõuniku ametikohal (seadusevastaselt) isik nimega Petr Nyakk, kes…
  • on olnud EV-d okupeerinud riigi julgeolekuorgani teenistuses (PSRS §-d 6 ja 7, SVS §-d 1, 7 ja 9);
  • on jätkuvalt VF-i kodakondne (PS §30 lg1, ATS §14 lg1);
  • vajab teenistus-ülesannete täitmisel tõlgi abi (ATS §14 lg1, KeeleS §23 lg-d 1 ja 4).
Narva juhtivpoliitikud ei ole kunagi näinud probleemi, kui nende ridadesse pürivad KGB-mehed. Aastal 2002 esitasid isamaalised riigikogulased peaministrile alljärgneva arupärimise:
Ajakirjanduse andmeil kandideerib eelseisvail kohalikel valimistel Narva volikokku varem kriminaalkorras karistatud Valdek Lans, kes aastatel 1984-1988 töötas Narva KGB osakonna ohvitserina. Kuigi Lans visati juba korra süümevandes KGB mineviku varjamise eest keskerakonnast välja, võeti ta uuesti sama erakonna liikmeks. Tuntud keskerakondlane Mihhail Stalnuhhin ei näinud Lansi KGB minevikus probleemi ja on ajakirjanduses märkinud, et 10a tagused sündmused on tuhandetel inimestel üsna hästi unustatud. Aasta 1999 kohalikel valimistel sai Lans 80 häält ja pääses Narva volikokku, 2001 tühistas kohus aga Lansi saadikumandaadi süümevandes valetamise pärast. Hiljem ilmnes, et Lans oli juba 1995. aastal kriminaalkorras süüdi mõistetud Põhja-Eesti Pangale 178202-kroonise kahju tekitamise eest ning kohus karistas teda tollal pooleaastase tingimisi vabaduskaotusega.
Petr Nyakk (vasakul) Narva kohtumajas (Põhjarannik 2012)
Olen oma nahal kogenud, et suhtlus-, kirja- ja mõttekeel vormib meelsust. Narva võimurid aga õõnestavad sihilikult koolide üleminekut eestikeelsele õppele. Kes nende nõiatantsu kaasa ei tantsi, loetatakse reeturiks ja neile "kohaldatakse meetmeid". Meelsusvalve toimib endiselt. Repressioon on leebem kui stagnaajal, piirdudes vangikongi/hullukambri asemel ähvardusega töölt vallandada, aga see on väike lohutus…

Kurivaimud jäävad alati kurja teenistusse. Kompartei/NLKP/EKP "kilbi ja mõõga" kandjad on nüüd korrumpeerunud oligarhia abilised, teenides kõiksugu Ida-Virumaa kubernere eesotsas moissejevite, ovsjannikovide ja ossipenkodega.

Seejuures hämmastab, et Eesti riik ei ole 20 aastaga suutnud end siinmail kehtestada. Kas rahavõim on tõesti nõnda suur? Tolliametnikud rendivad piiripunkti ruume ja tõkkepuud Narva linna RSN TK eksjuhile, sest viimane "maksab teistest rohkem". Kohalike tolliässade sõnul olla see "hea leping". Niisiis, riigipiir on "välja renditud" ja piiripunktile "seatud kasutusvaldus" kompartei- ja julgeoleku-nomenklatuuri kasuks. Kas Eesti riik ei saa piiriületuse korraldamisega ise hakkama?

Aiman selles väiklases rehepapluses tõsist ohtu meie riigi sise- ja välisjulgeolekule. Saatanaga ei tasu sobinguid teha. Kodurahu on vägagi habras… Või oleme äreva suve 1993 Narvas ja Sillamäel unustanud?

Selle märgukirja sõnum on ühe umbkeelse ja -meelse, punase passi ja KGB-pensioni-tunnistusega ametniku personaalse küsimuse tõstamisest sügavam. Probleemil on mitmeid tahke. Nimetaksin neist vaid kahte.
• Esiteks — kiratseva ja märatseva punapärandiga Narva partkom: volikogu esimees, kes eitab Nõukogude okupatsiooni;* volikogu aseesimees, kes sõimab edumeelseid koolijuhte reeturiteks; silmakirjalik ateismilektor, usuasjade voliniku asetäitja, kellest on saanud Narva linnasekretär, jne.
• Teiseks — süümevande problemaatika ja tähendus kogu Eesti ühiskonna jaoks. Riigikohtu esimees Märt Rask on väitnud, et…
põhiseaduse rakendamise seadus pidi personaalsel tasandil läbi lõikama võimaliku nõukoguliku järjepidevuse tekke.
Aga siiski? Kas põhiseaduse rakendusseadus õiguspraktikas rakendus? Valevande eduka paljastamis- ehk vaidlustamisnäitena oskan nimetada üksnes Valdek Lansi, alias Vadim Tomilovi juhtumit. Lennart Mere, Arnold Rüütli ja Ain Seppiku süümevanded jäid kohtuveskist puutumata. Seniajani on KGB agentuurtoimikute saatus avalikkusele teadmata.

Seadus on, kohaldamispraktikat mitte. Gustav Radbruchi järgi sotsiaalselt mittejärgitav ning mittekohaldatav õigusnorm ei kehti. Tegemist on surnud õigusega (ius nudum). Kas julgeme tunnistada, et osa meie põhiseadusest on surnud? Surnud juba enne sündi. Meditsiinis nimetataks seda vist abortus spontaneuseks ehk nurisünnituseks.

Jah, ainus rahumeelne relv, mida EV kodanikud antud juhul kasutada saavad, on avalikustamine. Rääkimine, kirjutamine ja mõtisklemine. Glasnost andis kurjuse impeeriumile surmahoobi. Ehk aitab avalikustamine koputada nende südametunnistusele, kelle võimuses on panna piir õiguslikule nihilismile Eesti piirilinnas.

Õiguslikud hoovad on põhiseaduse rakendamise seadusega ju loodud. Kuid tsiteerides klassikut:
Kui midagi on juhtunud, aga seda ei kajasta massimeediumid, siis pole sündmust toimunud. (Jüri Lina, Skorpioni märgi all. Stk, 2003, lk 496)
Eesti Vabariigi põhiseaduse §54:
Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu.


Meie riigi pärast muret tundev
Mihhail Antonov
------------------------------------------------------
MÄRKUSED:
*  Narva linnavolikogu praegune esimees, jurist Aleksandr Jefimov küsis Narva nädalalehes Gorod (vk: Linn) 13. märtsil 2009: «Kas Eesti alad okupeetiti Nõukogude vägede poolt?» Ja vastas: «Ei okupeeritud. De iure võeti väed vastu ja astuti NSVL-i vabatahtlikult.» — А была ли оккупация? (vk: Mis okupatsioon?) Город, 2009, №10 (235), lk 16.
ANTONOVI AVALIK KIRI TERVIKUNA: vt BHR.Balanss.EE: Kodaniku märgukiri
LISA: Mihhail Antonovi 17. VIII 2012 taotlus—märgukiri riigiprokuratuurile (PDF, 15lk)
ILLUSTRATSIOONID: SP.Pohjarannik.EE ja GenadiAfanassjev.Blogspot.Com

Kommentaare ei ole: