teisipäev, 1. juuli 2008

Kapotendents — las Risto minna?


Rõõmusõnum: EV teenelise kodaniku Risto Mikael Teinoneni (RMT) kriminaalasi on Kaitsepolitseiameti (KPA) kabinettide vaikuses suure tõenäosusega kalevi alla libisemas, kuna ametkonnas valitseb veendumus, et RMT vahetab peatselt asukohariiki, st EV salateenistuses usutakse, et ta kindlasti lahkubki Eestist.

Seda võib välja lugeda kaitsepolitsei 2007. aastaraamatu ridade vahelt. Kapo 35-leheküljeline, eksdirektori Aldis Aluse saatesõna ja allkirjaga kinnitatud raamat avalikustab nimelt esmakordselt RMT juhtumi puhtametliku kajastuse. Ent erinevalt aastaraamatu ülejäänud antikangelaste omist on tema loo kirjelduses märke veidrast sentimentaalse retoorika ja kolkapatriootilise allusiooni rakendusest ehk teisisõnu kalle odavasse belletristikasse. Nii et ka innukam lugeja ei pääse asja tuumani ilma psühhoanalüüsita.


Nii on KPA töötaja(d) värske aastaraamatu paremäärmuslusele pühendatud 21. leheküljel sajast RMT-d puudutavast sõnast kokkuvormind viis lauset, kus leidub tervelt neli ilukirjandusliku liialdusega et mitte öelda ilmset valet ning vähemalt kolm halvustavat silti. Niisugust propagandistlikku lähenemist RMT asjale ei saa lugeda vähem kõnekaks teisest seda teost iseloomustavast tõigast et RMT vastu 2007. aasta hakul algatatud kriminaalasja ses raamatus... ei mainitagi.

Eestis on nende [natsionaalsotsialismi] ideede propageerijaks kujunenud Eestisse elama asunud soomlasest seikleja RMT, kes end eesti rahvuslaseks nimetab. Tema ümber koondunud noored ei küsi endalt,
[a] miks õpetab natsionaalsotsialismi oma sünnimaa kodakondsusest loobunud
isik, kes on valmis probleemide tekkimisel kohe asukohariiki vahetama. Samuti ei küsita, miks

[b] kirjastab ja levitab Soomest tulnud inimene Eestis
raamatuid ja

[c] avalikustab selgelt provotseeriva sisuga pilte
(Eesti ordeni ja haakristiga käepaelaga), mida Venemaa propaganda Eesti natsilembuse tõenditena kohe oma huvides ära kasutab.

[d] Mis seob Eesti rahvuslust & Eestit okupeerinud Saksamaa natsionaalsotsialismi ideoloogiat?

Ei miski muu, kui provotseeriv võõramaine
aktivist, kes käitub nagu [Venemaa, Soome, Saksamaa?] mõjuagent.

Nii leiab KPA aastaraamat.

Kapo aga eksiks õigusriigi institutsioonina rängalt, kui seaks end tõsimeeli meelsusvalvuri rolli, nagu emotsionaalne RMT jüngritele suunatud küsimustik reedab. Kas ükski KPA töötaja tõesti võiks oletada, et omab õigust teada või et teabki seda, mida ta teadma ei peaks? Mida keegi (olgu noor või vana) endalt küsib või küsimata jätab või mida EV kodanik üldse mõtleb see pole EV asi. Jääb lootusevari, et aastaraamatu selle lõigu on keegi naiivik kuskilt koolikirjandist spikerdanud vms. Vastasel juhul manaks osundatu autor oma näole nagu vanakooli pahura pedagoogi või armukadeda efebofiili solvunud grimassi.

Kas või veebiotsingu abil kontrollides osutavad a ja c neist küsimustest pikemata ebakorrektseteks, väära eeldusega küsimusteks. Ja nimelt:
A - Kes meeleldi sunniks RMT-d asukohariiki vahetama, on hoopis KPA. Teinonen pole Soomet ega sünnikondsust hüljanud mingi häda sunnil. Vastupidi väited on laim ja seda tõsisem pahatahtlikkus KPA aastaraamatusse raiutult, sest see siin pole enam mõni varasem veteranide sekka lastud kuulujutuke. Too seikleja aga pälvis EV-le osutatud eriliste teenetega meie riigi kodakondsuse, millest kõnealune teos, oma loogika kohaselt mõistagi, vaikselt möödub.
B - arvestagem, tegu on 2 poolsajanditaguse raamatuharulduse faksiimile-uustrükiga. Sisu on heal juhul maitse-, hullemal juhul meelsuskontrolli kehtestamise küsimus.
C - pildid, need hangiti RMT arvutist salamisi ja poetati RMT natsilembuse tõenduseks ajakirjandusse tuntud kolmetähelise kehandi, küllap siis tõelise provokaatori, ometi mitte RMT, FSB või SVR-i poolt, nagu KPA ise väga hästi teab. Tegu on nähtavasti mõtlematu, läbikukkunud väljapressimise juhtumiga.
D – retooriline küsimus ja vastatud kah selgelt: eesti rahvuslust ja natsismi ei seo miski. Ent meelekindlus vangub ja haiglase boonusena on kahe ideoloogilise nähtuse vahel siiski leitud üks elav lüli. Kes? Keegi muulasest aktivist, kes aga meie õnneks ei ole (võõramaine) mõjuagent. Vahest ongi see KPA paariaastase mitteametliku ja aastase ametliku uurimuse tähtsaim järeldus? Pole paha tulemus.


Võtame KPA aastaraamatust RMT kohta kooruvad tõsiasjad kokku:
Teinonen oli justkui kahtlasevõitu tulnukas, aga kontrollimisel mõjuagendiks ei osutunud, seega — võiks ehk rahule jätta? Muidu kippuks nagu meelsusvalveks. Eesti ordeni pälvinud ja meiegi rahva (ladviku) arust poppe poliitilisi stiilipidusid harrastav, ennast ka eesti rahvuslaseks lugev soomlane üllitab siin ju raamatuid, mis kuigivõrd läevad ka venelasile korda.

Miks peaks teda välismaale tõrjuma?
Kaitsepolitsei seirab paremäärmusluse arengusuundi tõkestamaks vaenu õhutamise roimi ja kanaliseerimaks ekstremistlikku tegevust põhiseaduse raamidesse. Erilist muret teeb oma poliitilise ja majandusliku mõjutustööga Moskva, selgub nii sest kui varasemaist KPA aastaraamatuist. Kas pole KPA kogumikes varjust välja taritud veel piisavalt pärisagente, võõra- või omamaiseid provokaatoreid, keda igati teenitult kui mitte vangi, siis riigist välja saata tasuks? Või on need kihutustööst haaratud teosed, kus tegelikkusega liiga vähe pistmist?


9 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

TEINONEN KAEBAS KAPO KOHTUSSE

SI teade 6. septembril 2008: Risto Teinonen on esitanud Kaitsepolitseiameti vastu hagi kohtusse süüdistades ametit solvamises ning valede faktide ja väärtushinnangute andmises. Kaitsepolitsei viimases aastaraamatus nimetatakse Teinoneni, kes on saanud Eesti kodakondsuse eriliste teenete eest, mh võõramaiseks. Teinonen nõuab Kaitsepolitseilt valede faktide ja väärtushinnangute tagasi võtmist ning vabandamist.

Anonüümne ütles ...

Teinonen kaebab inimõiguskohtule (SI 23. septembril 2008)

Tartu maakohtunik Kaie Uusen ei rahuldanud Risto Teinoneni kaebust, millega viimane taotles tema suhtes üle aasta kehtinud elukohast lahkumise keelu tühistamist.
Kolmeastmeline kaebemenetlus algas tänavu juunis, kui tõkend Teinoneni suhtes oli kehtinud aasta. Siis lükkas kaebuse tagasi vanemprokurör Kretel Tamm. Teinonen kaebas edasi Riigiprokuratuuri, kuid ka riigiprokurör Kaire Jaakson jättis kaebuse rahuldamata.
Maakohtu värske määrusega on siseriiklik tee läbitud ja Teinoneni ainus võimalus oma põhiõigusi kaitsta — kaevata edasi Euroopa Inimõiguste kohtusse.
Kaitsepolitsei ja prokuratuur ei ole juba 17. jaanuaril 2007 alustatud kriminaalasjas suutnud esitada Teinonenile süüdistust.
Eesti NSV-s võis tõkend isiku suhtes, kellele süüdistust esitatud ei ole, kehtida maksimaalselt 10 päeva ning tänapäeval nt Saksamaal 3 kuud, Soomes 2 kuud, aga EV-s piiramatu aja. Keeld elukohast lahkuda on kestab Teinonenil juba 15 kuud.
Ta on saanud menetlejalt korduvalt loa käia välismaal ning on alati naasnud määratud ajaks.

“Kui ma välismaale jääksin ja menetluse eest kõrvale hoiaksin, annaks see meie politseiriigi repressiivsüsteemile võimaluse teadvalt alusetult käivitatud menetlusest terve nahaga väljuda. Sellist võimalust mina oma represseerijatele ei anna — nad peavad oma kuritegude eest vastutama!” kommenteeris Teinonen oma otsust loobuda Hispaaniasse kolimisest.
Sõltumatu Infokeskus

Anonüümne ütles ...

Sõltumatu Infokeskuse teade "Teinoneni kriminaalmenetluse lõpetamise määrus"

Lõuna Ringkonnaprokuratuur tegi 11. XI 2008 määruse, kus tunnistab pea 2a kestnud uurimise vältel niigi ilmselge olnud tõika, et EV ordeni kavalerile ja eriliste teenete eest kodakondsuse saanud Risto Mikael Teinonenile ei ole võimalik esitada süüdistust, nagu oleks ta püüdnud EV-d kukutada. Represseerimise valurahaks saab ta riigilt ühepäevase hüvitise.

Vanemprokurör Kretel Tamm määras:

1. Lõpetada kriminaalasjas nr 07760000007 menetlus.
2. Tühistada tõkend: elukohast lahkumise keeld
3. Asitõendid või äravõetud asjad: Tagastada R.M.Teinonenile, V.R-ile, A.T-le, A.S-le, Ü.M-le, T.R-le, T.V.-le, J.K.le ja K.N-le nimetatud isikute elukohtade läbiotsimisel 12. VI 2007 äravõetud läbiotsimiste protokollides kajastuvad asitõendid.
4. Andmed vahistuse ja kahtlustatavana kinnipidamise kohta: tõkendit vahistamine ei kohaldatud. Teinonen oli kahtlustatavana kinni peetud 12. VI 2007, so l päev. Riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seaduse §l lgl p2 kohaselt tekib isikul, kes oli kinni peetud kuriteo toimepanemises kahtlustatavana ja kelle suhtes kuriteokahtlus on äralangenud, õigus saada alusetult vabaduse võtmisega seoses hüvitist. Seega on Teinonenil riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seaduse järgi õigus hüvitise saamisele l päeva eest. Hüvitise saamiseks tuleb Rahandusministeeriumile esitada kirjalik avaldus kuue kuu jooksul hüvitise taotlemise õiguse tekkimise päevast. Avaldusele lisatakse hüvitise taotlemise õiguse tekkimise aluseks oleva otsuse või määruse ärakiri.
5. Kriminaalmenetluse kulud: jäävad riigi kända.
6. Vastavalt KrMS §206 lg2 ja 4 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata saata Kaitsepolitseiametile ja R Teinonenile ning saata kriminaalasja toimik Kaitsepolitseiametile.
7. Vastavalt KrMS §228 lg l-le on menetlusosalisel või menetlusvälisel isikul õigus esitada Riigiprokuratuurile, asukohaga Wismari 7, Tallinn 15188, kaebus uurimisasutuse menetlustoimingu või määruse peale, kui ta leiab, et menetlusnõuete rikkumine menetlustoimingu tegemisel või määruse koostamisel on kaasa toonud tema õiguste rikkumise.

Tervikuna saab Teinoneni määrust lugeda http://si.kongress.ee/?a=page&page=42eff598e1514827c8104&subpage=4926f288c1842155c812d

(SI-114* 21. XI 2008)

Anonüümne ütles ...

Tallinna Halduskohus on menetlusse võtnud Risto Teinose hagi KPA vastu.

Teinonen nõuab Kapo aastaraamatus toodud valede ja väärhinnangute tagasivõttu, selliste avaldamisest hoidumist ja avalikku vabandust.

Kohtuistung toimub jaanuaris 2009.

Sõltumatu Infokeskus

Anonüümne ütles ...

Risto Teinonen loobus Kapo vastu algatatud kohtuasjast. Ta kirjutab:
"Juuraharidus on mul olemas, kuid kuna kohtus käimise osas kogemused puuduvad, kasutasin Kapo vastu kaebuse koostamisel ja kohtuga kirjavahetusel kogemustega advokaadi abi. Nüüd aga võtan kaebusse tagasi. Miks? Seetõttu, et advokaat, kelle abi olen kasutanud, ei julge kohtuprotsessiga rohkem tegeleda, kuna ta kardab, et Kaitsepolitseiamet ruineerib ta eraelu! Kas sellises riigis võib uskuda, et kohtu kaudu on võimalus õiglust jalule seada? Mina enam ei usu. Ja ei usu ka sellesse, et endiste kommunistide juhitud riigilt tasub väärikat käitumist loota."
Vahendanud Sõltumatu Infokeskus. Avaldus tervikuna veebiaadressil:
http://si.kongress.ee/?a=page&page=495cfa11c593a0469500c&subpage=4970621e840fd61267200

Anonüümne ütles ...

TEINOSE VIISAKEELD
Detsembrist 2015 on Risto Teinonenile 5-aastaks kehtestatud Eestisse sissesõidu keeld.

Teinonen teavitas sellest 18.12:

«Mind võeti täna kinni, kuulati üle ja viidi politseiautos Tallinna ja saadeti otse laevale. Riigist väljasaatmise otsus, kohene täitmine+ sissesõidukeeld 5 aastat. Lisaks väärteomenetlus, kodu läbiotsimine jne. Põhjendus: vaenu õhutamine, mis on jätkunud ka pärast 2007. a alustatud menetlust, ja mis on eriti ohtlik hetkel, kui riiki ollakse toomas pagulasi. Minult võeti ära arvuti ja telefonid.»

Politsei kinnitas, et oli 18.12.2015 Tartus kinni pidanud 55-aastase Soome Vabariigi kodaniku Risto, kellele siseministeerium oli varem kohaldanud sissesõidukeelu Eestisse. Tema suhtes alustati menetlust ebaseaduslikult riigis viibimise kohta, ühtlasi olevat tema suhtes käimas väärteomenetlus sätte alusel, mis käsitleb vaenu õhutamist, sh avalikke üleskutseid vihkamisele, vägivallale ja/või diskrimineerimisele.

Viimati pälvis ta tähelepanu 16.9.2015, kui Teinoneniga seotud ühendus saatis EV rahvasaadikuile Heinrich Himmleri raamatu "Homoseksuaalsusest" eestinduse ( http://www.natsiweb.info/editor_files/file/Heinrich%20Himmler%20tooteinfo.pdf )

Risto Mikael Teinonen (*1960) on endine Eesti skaudiliikumise tegelane ning aastast 2002 EV teeneline kodanik, kes Kaitspolitseiameti survel sügisel 2009 kolis Hispaaniasse. Aastal 2011 pöördus Teinonen taas Soome kodakondsusse. Teinoneni sissesõidukeeld kehtib 16. destembrini 2020.

Anonüümne ütles ...

"ARVESTATAV HULK" PÕHJENDUSI
Otsuse Teinoneni väljasaatmiseks allkirjastas sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort, kes põhjendas väljasaatmist nii: «Olukord, kus Eestisse asub lähiaastatel elama arvestatav hulk teisest rahvusest, rassist ja religioonist inimesi, on ühtlasi äärmiselt soodus pinnas võõraviha ja vägivalla õhutamiseks. [---] Risto Mikael Teinoneni ja MTÜ La Colonia suhtumine pagulastesse ning teise nahavärvi ja kultuuritaustaga inimestesse on aga rassistlik ning vägivalda õhutav [---] tegevuse eesmärk on tekitada pingeid eri ühiskonnagruppide vahel, mistõttu tuleb selles näha ohtu EV sisejulgeolekule, avalikule korrale ja ühiskondlikule turvalisusele. Samuti tuleb arvestada, et äärmuslikult meelestatud isikute koondumine ühte kooslusesse võib süvendada nende radikaliseerumist ning kaasa tuua vägivallateod.»
"Arvestatav hulk” inimesi tänase Eesti jaoks on Margus Lepa käsituse järgi, mida võis kuulda NR-i 23.12.2015 Lõunatunnis — http://www.nommeraadio.ee/meedia/mp3/lounatund/2015-12-23-vassiljev.mp3 — NB! salvestuse 26’ — tähendab korrelatsioon-arvutustes jm statistikas kasutatava mõistena 5% ehk 65 tuhat. Eesti kõrgete riigiametnike käsituses algab arvestatav hulk juba 1500 või 2000 isikust. Vt nt siit http://www.irl.ee/tags/ken-marti-vaher-0?page=4

Anonüümne ütles ...

Erkki Koorti otsuse tekst:
OTSUS 16.12.2015 nr 1-24/75

Sissesõidukeelu kohaldamine
[---]
1.3. Risto Mikael Teinonen (sünd 26.4.1960, Soome Vabariigi kodanik, teine nimekuju Risto Teinonen) on Eestis 2006. aastast alates süstemaatiliselt ja avalikult propageerinud [—] III Reichi natsionaalsotsialistlikku vaenu õhutavat ideoloogiat. Nii käitudes on ta teadlikult ja tahtlikult kahjustanud EV rahvusvahelist mainet ning tekitanud siseriiklikke pingeid. 2006. aastal asus Risto Mikael Teinonen enda ümber koondama paremäärmuslike vaadetega inimesi, keda ühendas sümpaatia Adolf Hitleri ja tema mõttekaaslaste vastu ning võõraviha juudi rahvusest või teisest rassist isikute suhtes. Risto Mikael Teinoneni eestvedamisel viidi läbi mitmeid Natsi-Saksamaa teemalisi üritusi, millest võttis kohati osa mitukümmend inimest. Ta koostas 2006. aasta lõpus reaalse kava, kuidas tulevikus asuda Eestis elavaid noori spetsiaalsetes poolmilitaarsetes laagrites paremäärmuslikus vaimus koolitama. Eesmärk oli luua laiem pinna natsiideoloogiale ja kasvatada endale ustavaid järgijaid, keda vajadusel saaks kasutada oma ideede jõulisemaks propageerimiseks. Seoses eelmainituga alustati tema suhtes kriminaalmenetlust põhiseadusliku korra vastase ühenduse loomise tunnustel (kadistusseadustiku §235). Kuigi kriminaalasi lõpetati 2008. aasta novembris süüdistust esitamata, sai Risto Mikael Teinoneni tegevus olulise tagasilöögi ning isikute arv, kes soovisid Risto Mikael Teinoneni tegevuses osaleda, kahanes oluliselt. 28.2.2011 moodustas Risto Mikael Teinonen MTÜ La Colonia, mille raames jätkas ta natsionaalsotsialismi propageerimist ja võõraviha õhutamist Eestis. MTÜ-sse kuuluvad paremäärmuslike vaadetega isikud tähistavad ühiselt järgmisi tähtpäevi: jaanuaris Wannsee konverentsi aastapäev, 20. aprillil Adolf Hitleri sünniaastapäev, suvepäevad, 9. novembril Saksa rahvussotsialismi eest langenute mälestuspäev (1923) ja nn Kristallöö (1938). Lisaks temaatilistele üritustele kirjastab MTÜ La Colonia aktiivselt omaaegset natsipropagandat. Risto Mikael Teinoneni eestvedamisel on temale kuuluva Haamer-Kirjastus OÜ kaudu välja antud mitu vaenu õhutava sisuga raamatut, mille kirjastamise puhul viitab Risto Mikael Teinonen asjaolule, et tegu on ajalooliste teoste uustrükiga. Sellise väitega üritab Risto Mikael Teinonen end distantseerida vaenu õhutamise faktist ning legaliseerida paremäärmusliku ja vaenu õhutava sisuga tekstide jõudmine poelettidele. Just raamatute, aga ka teiste trükiste (nt Hitleri pildiga postmark, plakatid jms) levitamise kaudu on Risto Mikael Teinonen korduvalt kahjustanud EV rahvusvahelist mainet, luues Eesti riigist ja rahvast natsistlikku ja rassistlikku kuvandit. Selline tegevus harmoniseerub ka Venemaa tegevusega Eesti riigi vastu suunatud infosõjas, mille üheks peateemaks on fashismi heroiseerimine Eestis. Selline EV maine kahjustamine on Eesti jaoks oluline sise- ja välispoliitiline julgeolekuoht.
( kogu tekst http://menetlusblogi.blogspot.se/2015/12/kuidas-koik-jalle-algas.html )

Anonüümne ütles ...

Erkki Koorti otsuse jätk:
... Olukord, kus Eestisse asub lähiaastatel elama arvestatav hulk teisest rahvusest, rassist ja religioonist inimesi, on ühtlasi äärmiselt soodus pinnas võõraviha ja vägivalla õhutamiseks. Euroopat tabanud pagulaskriisi valguses on tuntavalt kasvanud äärmuslikult meelestatud isikute huvi MTÜ La Colonia tegevuses osalemise vastu. Risto Mikael Teinoneni ja MTÜ La Colonia suhtumine pagulastesse ning teise nahavärvi ja kultuuritaustaga inimestesse on aga rassistlik ning vägivalda õhutav. Risto Mikael Teinoneni tegevuse eesmärk on tekitada pingeid eri ühiskonnagruppide vahel, mistõttu tuleb selles näha ohtu EV sisejulgeolekule, avalikule korrale ja ühiskondlikule turvalisusele. Samuti tuleb arvestada, et äärmuslikult meelestatud isikute koondumine ühte kooslusesse võib süvendada nende radikaliseerumist ning kaasa tuua vägivallateod.
Risto Mikael Teinonen sai 2002. aastal EV kodakondsuse eriliste teenete eest. Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori 30.12.2011 käskkirjaga loeti Risto Mikael Teinonen EV kodakondsuse kaotanuks. [---] Lisaks eeltoodule on Risto Mikael Teinonen järgmiste Eestis registreeritud firmade juhatuse liige ja osanik: Altstadt OÜ äriregistri kood 11955021, Cara al sol OÜ, äriregistri kood 11599402 ja OÜ Haamer-Kirjastus äriregistri kood 11980131. Risto Mikael Teinoneni nimele ei kuulu Eestis kinnisvara.
Seega, kuigi isikul on Eestiga majanduslikud seosed, on arvestades Risto Mikael Teinoneni tegevusest tulenevat ohtu EV julgeolekule, avalikule korrale ja ühiskondlikule turvalisusele, siiski põhjendatud tema ettevõtlusega tegelemise õiguste riive. Õigus riigi positiivsele tegevusele, mis aitaks isikul Eestis majandustegevusega tegeleda, ei ole piiramatu õigus. Õiguste piiramise põhjuseks võib olla mõni teine sama kaaluga õigusväärtus. Antud juhul on selleks teiste isikute ja ka riigi põhiõiguste ja -vabaduste kaitse vajadus. Kuna Risto Mikael Teinoneni puhul on põhjendatult alust arvata, et tegemist on äärmuslikult meelestatud isikuga, mille tõttu võib tema Eestis viibimine ohustada EV julgeolekut, avalikku korda ja ühiskondliku turvalisust ning põhiõiguste ja -vabaduste tagamine ning põhiseaduslike väärtuste kaitse on riigi ülesanne, siis on Risto Mikael Teinoneni suhtes sissesõidukeelu kohaldamine proportsionaalne ja kohane vahend, et tagada avalik kord ja riigi julgeolek.
Tulenevalt eeltoodud kaitsepolitseiametilt saadud infost ja lähtudes väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse §29 lõige 1 punktist 1 ja EL-i kodaniku seaduse §524 lõikest 3 kohaldan Risto Mikael Teinoneni suhtes väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse §31 lõike 1 alusel ning kooskõlas väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse §31 lõikega 3 ja EL-i kodaniku seaduse §524 lõikega 2, sissesõidukeeldu Eesti Vabariiki 5 (viieks) aastaks.
2. Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse §333 lõike 1 kohaselt võib käesoleva käskkirja peale esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul käskkirja teatavakstegemise kuupäevast arvates halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse §332 lõike §1 kohaselt loetakse sissesõidukeelu kohaldamine ja selle kehvitusaeg, sissesõidukeelu kehtivusaja muutmine, sissesõidukeelu kehtetuks tunnistamine ja sissesõidukeelu peatamine välismaalasele teatavaks tehtuks vastava teabe avaldamisega Siseministeeriumi veebilehel.
( kogu tekst http://menetlusblogi.blogspot.se/2015/12/kuidas-koik-jalle-algas.html )